Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus

Täiskasvanute täienduskoolitused, Supervisioonid, Pereteraapia väljaõpe ja koolitused spetsialistidele.

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus

Täiskasvanute täienduskoolitused, Supervisioonid, Pereteraapia väljaõpe ja koolitused spetsialistidele.

Koolituskeskus

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus loodi 1995. aastal eesmärgiga pakkuda inimestega töötavatele spetsialistidele pereteraapia väljaõpet. 2021.aastaks on pädevuskoolituse II astme väljaõppe lõpetanud 11. lendu. Lisaks pereteraapia väljaõppele pakume erinevatel pereteemadel täienduskoolitust inimestega töötavatele spetsialistidele ja muudele huvilistele. 

Õppekavad

Õppekava nimetus:

Sissejuhatus pereteraapiasse/Pereterapeudi pädevuskoolituse I aste

Õppekava maht:

100 tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursus on jagatud viieks kahepäevaseks õppetsükliks.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused:

Õppetöös osalemiseks on vajalik kõrgharidus või selle omandamine. Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pereteraapiast. Kursuse läbimine on eelduseks, et jätkata õpinguid pereterapeudi II astme koolitusel.

Õpiväljundid. Õppekava edukalt läbinu:

 • Mõistab perekeskse lähenemise olulisust laste, noorte ja täiskasvanute probleemide lahendamisel.
 • Kirjeldab pere tõhusa toimimise mudeleid ning nimetab perekriiside põhjuseid.
 • Oskab näha perekonda kui süsteemi ning genogrammi kasutades seda kaardistada.
 • Mõistab perekeskse abistamise mudeleid.
 • Kirjeldab pereteraapia peamiseid koolkondi ja mõistab süsteemse mõtlemise kujunemise ajalugu.
 • Mõistab süsteemi ja kommunikatsiooniteooria põhialuseid.

Õppe sisu:

 • Perekond. Mõiste ja tüübid. Pereelu arenguetapid ning arenguülesannete muutumine.
 • Genogramm kui pereterapeudi töövahend.
 • Pereteraapia ja selle kujunemise lugu. Pereteraapia arengut mõjutanud isikud ja koolkonnad.
 • Kommunikatsiooni- ja süsteemiteooria põhialused.
 • Emotsionaalsed protsessid perekonnas M. Boweni järgi
 • Perekond strukturaalse pereteraapia vaatevinklist – perekonna ülesehitus, reeglid, hierarhia, allsüsteemid ja piirid. Perekonna kohanemine muutustega elus, arengukriisid.
 • Strukturaalse pereteraapia olemus. Perekonna düsfunktsioon ja süsteemse ravi põhiprintsiibid. Strukturaalses teraapias kasutatavad tehnikad.
 • Põlvkondadeülene peretöö M. Andolfi järgi.
 • Milano koolkonna süsteemse pereteraapa kujunemise lugu. Sümptomi tähendus. Milano koolkonna pereteraapia põhimõisted: tsirkulaarsus, hüpoteeside püstitamine, neutraalsus. Sekkumised.
 • Kiindumussuhe. Laps-vanem suhte areng. Pereteraapia võimalused kiindumussuhte häirete korral.
 • EFT ja kiindumussuhte teema täiskasvanute suhtes.
 • IMAGO paariteraapia – töö suhtega.
 • Laste probleemid ja pereteraapia. Sümptomaatiline tsükkel ja selle katkestamine. Üldised
 • põhimõtted lastega peretöös. Isade kaasamine. Lahutus ja selle mõju pereliikmetele.
 • Kärgpered ja nende spetsiifilised probleemid.
 • Töö laste ja noorukite häirete korral – agressiivsus, vägivald, depressioon, enesevigastamine ja arvutisõltuvus. Tehnikad seansil lastega töötamiseks.
 • Psühhosomaatilise haigega pere. Pereteraapia alkoholismi ja muude kuritarvitamiste/sõltuvuste korral. Lapsed alkohooliku peres.
 • Multiprobleemsed pered. Perekonna ressursid. Koostöö, võrgustikud mitmete asutuste vahel.

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö, seminar, rolliharjutused, juhtumite arutelu, iseseisev töö

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava materjali lugemine, lõputöö, milleks on ühe pere analüüs toetudes õpitud teooriatele

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses.
 • Lõputöö kirjutamine. Lõputöös kirjeldatakse ühte perekonda strukturaalse ja süsteemse pereteraapia mõistetes vastavalt etteantud küsimustikule.

Hindamiskriteeriumid:

 • lõputöös analüüsib õppija üht perekonda ja koostab genogrammi
 • lõputöö on kirjutatud vastavalt lõputööjuhendile
 • lõputöös on kasutatud perekonna analüüsimiseks õpitud teooriaid
 • vorm on selge ja korrektne
 • kirjalik töö on õigeaegselt esitatud

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud pereterapeudid.

Õppekava nimetus:

Pereterapeudi pädevuskoolituse II aste

Õppekava maht:

Kursuse kogumaht on 1242 akadeemilist tundi. Auditoorse töö maht on 656 tundi, millest 176 tundi on grupisupervisioon. Iseseisva töö maht on 586 tundi.

Kursus on jagatud kolmekümneks 2-päevaseks tsükliks (10 tsüklit aastas), millele lisanduvad 6 supervisoonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused:

Kohustuslikud tingimused:

 • Magistrikraad või selle omandamine tervise-, meditsiini-, sotsiaal- või haridusteaduses.
 • Pereterapeudi pädevuskoolituse I astme läbimine.
 • Vähemalt 2 aastat praktilise töö kogemust nõustamise või kliinilise töö alal.

Õpiväljundid. Õppekava edukalt läbinu:

 • Kirjeldab süsteemi- ja kommunikatsiooniteooriaid ning erinevate pereteraapia koolkondade teoreetilisi aluseid ja kasutatavaid meetodeid ning kasutab neid töös peredega.
 • Kirjeldab peamiseid pereteraapia hindamis- ja uurimismeetodeid ja oskab neid oma töös kasutada.
 • Mõistab perekonnas toimuvate muutustega kohanemise mehhanisme ja tekkida võivaid raskusi ning oskab rakendada pereterapeutilisi sekkumisi.
 • Mõistab erinevate tervisehäirete käsitlemise aluseid ja oskab rakendada pereterapeutilisi sekkumisi.
 • Mõistab pereteraapia eetika printsiipe ja lähtub neist oma töös.
 • On teadlik oma päritolupere ja tuumperekonna struktuurist ja mustritest ning nende mõjust oma töökvaliteedile peredega.
 • Omab kogemust perekondadega töötamisel.

Õppe sisu:

 • Pereteraapia ajalugu ja teoreetilised alused (süsteemi- ja kommunikatsiooniteooria).
 • Pereteraapia erinevate koolkondade teoreetilised lähtekohad ja praktilised meetodid. Nende rakendamine rollimängudes ja reaalses töös perekondadega.
 • Pereteraapia hindamis- ja uurimismeetod.
 • Perekonnas toimuvate muutustega kohanemise mehhanismid, tekkida võivad raskused ja peretearapeutilised sekkumised.
 • Eri tervisehäirete käsitlemise alused ning sekkumised.
 • Pereteraapia eetika printsiibid.
 • Omateraapia päritoluperekonna ja tuumperekonna analüüsi kaudu.

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö, seminar, rolliharjutus, juhtumite arutelu, iseseisev töö

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava materjali lugemine ja loetu põhjal referaatide ja esseede kirjutamine. Lõputöö koostamine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • Auditoorses õppetöös osalemine vähemalt 80%.
 • Supervisioonipäevadel osalemine täies mahus.
 • Esitatud nõuetele vastavad esseed teooriaseminaridel käsitletavate teemade kohta.
 • Esitatud nõuetele vastavad pereseansside videosalvestused.
 • Sooritatud kõik nõutud vaheeksamid ja arvestuslikud tööd.
 • Nõuetele vastava lõputöö on esitatud ja kaitstud.
 • Lõpueksam sooritatud.

Hindamiskriteeriumid:

 • Lõputöös on analüüsitud 6 peretöö juhtumit (terapeudi tegevused ja teraapia kulg).
 • Lõputöö on esitatud retsensendile ja õpetajatele vähemalt 1 nädal enne kaitsmist.
 • Retsensent esitab retsensiooni vähemalt 2 päeva enne kaitsmist.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud koolitajad ja superviisorid.

Õppekava nimetus:

Pereterapeudi pädevuskoolituse III aste

Õppekava maht:

 • Õpe kestab 2 aastat. Kursuse kogumaht on 684 akadeemilist tundi
 • 160 akadeemilist tundi grupisupervisiooni (või 100 tundi individuaalset supervisooni)
 • 360 akadeemilist tundi tööd reaalsete peredega
 • 104 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
 • 60 akadeemilist tundi kovisiooni

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused:

Koolitus on mõeldud pereterapeudi II astme pädevuskoolituse lõpetanutele.

Kohustuslikud tingimused:

Pereteraapia pädevuskoolituse II astme koolituse tunnistus.

Õpiväljundid. Õppekava edukalt läbinu:

 • Kasutab teadlikult ja sihipäraselt II astme väljaõppes omandatud teadmisi, aitamaks patsiendil/kliendil ja tema perekonnal mõista ja muuta omavahelisi suhteid, kommunikatsioonimustreid, emotsioone, vastastikuseid tajumusi, rolliettekujutusi ja -käitumist sümptomaatilise/probleemse käitumise vähenemise suunas.

Õppe sisu:

II astme õppekavas omandatud teoreeriliste teadmiste ja oskuste rakendamine ja kinnistamine töös reaalsete peredega.

Õppemeetodid: juhtumite arutelu, grupitöö, rolliharjutus, iseseisev töö.

Iseseisev töö:

 • Töö reaalsete peredega
 • Reaalsete peretöö juhtumite kirjalik analüüs vastavalt etteantud juhendile.
 • Pereseanssidest tehtavate videote anaüüs.
 • Kohustusliku kirjanduse lugemine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • Supervisooonipäevadel osalemine 100%
 • 20 reaalse peretöö analüüsi
 • 2 täispikka pereseansi videot koos oma töö analüüsiga (esitatud superviisorile)
 • 4 pereseansi videosalvestust (pikkusega 20 minutit) esitamine grupisupervisoonil
 • Mittekliinilise kõrgharidusega isikutel lisanduvad kohustuslike õppeainetena „Psühhopatoloogia alused“ 40 tundi ja „Psühhofarmakoloogia alused“ 40 tundi

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud koolitaja-superviisor

Õppekava nimetus: praktiline perepsühholoogia

Eesmärk: koolituse tulemusena mõistab õppija peret kui süsteemi ning oskab analüüsida oma peresüsteemi protsesse ja mustreid ning tekitada vajadusel muutuseid.

Õpiväljundid: kursuse edukalt läbinu

 • mõistab perekonda kui süsteemi ning oskab kirjeldada oma peresüsteemi genogrammi abil,
 • kirjeldab oma pere arenguetappe ja analüüsib pere arengukriise,
 • tunneb pere tõhusa toimimise eelduseid ja näeb oma peresüsteemi arengukohti,
 • mõistab oma pere tugevusi.

Õpingute alustamise tingimused: kursusele on oodatud kõik huvilised (sõltumata erialast), kes soovivad mõista oma peres toimuvaid protsesse ja nende teadmiste abil oma suhteid tõhusamaks muuta.

Õppe maht: 90 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö. Kursus koosneb 10 õppepäevast.

Õppe sisu:

 • Perekond kui süsteem. Perekonna mõisted ja tüübid. Pere elukaar ja arenguetapid. Arenguülesanded erinevatel etappidel.
 • Genogramm kui oma peresüsteemi mõistmise vahend.
 • Pereteraapia ja selle kujunemise lugu. Suhtlemise põhitõed. Stressi mehhanismid. Tsirkulaarsus peresüsteemis.
 • Peresüsteemis toimuvad protsessid: ärevus ja selle liikumine, mina eristumine, tuumpere emotsionaalsed protsessid, kolmnurgad suhetes, põlvkondadeülene projektsiooniprotsess jm.
 • Pere struktuur: perekonna ülesehitus, reeglid, hierarhia, allsüsteemid ja piirid. Perekonna kohanemine muutustega elus, kriisid.
 • Positiivne vanemlus, vanemluse stiilid ja nende mõju laste arengule, laste vajadused ja nende rahuldamise tõhusad viisid jms. Vanemate koostöö.
 • Laste probleemid kui peresüsteemi toimimise ebakõlade väljendus.
 • Paarisuhe ja selle hoidmine. Suhtlemisoskuste alused.
 • Lahutus ja kärgpere.
 • Sõltuvuste kujunemine ja mõju perele.
 • Pere tugevused.

Õppekeskkond ja kasutatavad meetodid: auditoorne töö toimub selleks sobivas seminariruumis, kus on olemas vajalik tehnika ja võimalused rühmatöödeks. 2020/2021. õa toimub koolitus Hariduse Tugiteenuste Keskuse seminariruumis (Tähe 56, Tartu).
Õppemeetoditeks on lühiloengud, grupitööd, rolliharjutused, videote vaatamine ja analüüsimine, iseseisev töö (oma pere genogrammi koostamine ja peresüsteemi kirjalik analüüs).

Kursuse lõpetamise tingimused:

 • Osalemine auditoorses töös vähemalt 80%
 • Iseseisva töö kirjutamine (oma peresüsteemi analüüs)

Väljastatav dokument: kursuse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast iseseisvat tööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Pereterapeudi pädevuskoolituse II või III astme õpilased

või Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud pereterapeudid.

Koolitajad

Auli2017-3

Auli Kõnnussaar

Pereterapeut, psühholoog (koolipsühholoog, tase 7) ja koolitaja

Lõpetasin 2003 aastal Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala. Pärast kooli lõpetamist asusin tööle Mustamäe Gümnaasiumi, kus töötasin kuni 2009…

Tiit

Tiit Kõnnussaar

Pereterapeut, 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener, juhtimiskoolitaja ning kirjastaja

Minu esimene kõrgharidus pärineb EPAst mille lõpetasin 1992. aastal metsainsenerina. Tööd alustasin aga hoopis ajakirjanduse valdkonnas…

kadri-järv-pilt-I

Kadri Järv-Mändoja

Pereterapeut, psühholoog, koolitaja

Peale gümnaasiumi lõpetamist õppisin paar aastat eripedagoogikat ja seejärel asusin õppima psühholoogiat, sest soovisin saada täiskasvanutega töötavaks kliiniliseks psühholoogiks…

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by