Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2018-2022

OÜ Perekonsultatsioonid
Eesti Pereteraapia Koolituskeskus

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus,

2018 – 2022

EESTI PERETERAAPIA KOOLITUSKESKUS alustab vastuvõttu 2018. a. jaanuaris algavale perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele.

Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt ning seda viib läbi ühingu poolt sertifitseeritud koolitaja Kiira Järv (koolitaja ja superviisor). Assisteerivad kogenud pereterapeudid Kadri Järv-Mändoja, Triin Kahre, Tiit Kõnnussaar, Auli Kõnnussaar ja Küllike Lillestik.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2018. aasta jaanuaris ja lõpeb 2020.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2021. – 2022. a.).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Õppeaasta algab septembris ja lõpeb juunis. Juulis ja augustis õppetööd ei toimu.

Koolituse käigus tutvutakse perekonna psühhoteraapia teoreetiliste alustega ning alustatakse teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas, sh grupis superviseeritav praktika peredega.
Teooriaseminaridel käsitletakse perekonna psühhoteraapia teooria erinevaid aspekte ja eri koolkondi. Koolitusel me toetutakse M. Boweni, J. Framo ja M. Andolfi käsitlustele peresüsteemidest, S. Minuchini strukturaalsele käsitlusele peredest ning Milano süsteemse pereteraapia käsitlusele.

Praktilistel seminaridel harjutatakse ja rakendatakse praktiliselt teooriaseminaridel omandatud mõisteid, mudeleid ja meetodeid. Kasutatakse arutelusid väikestes gruppides, rollimänge, juhtumianalüüse, vaadeldakse pereseansse, analüüsitakse meistrite pereseansside videosalvestusi.

Omapereanalüüsi käigus õpitakse tundma oma päritoluperekonna lugu ja dünaamikat ning oma praeguses tuumperes toimuvaid protsesse. Meetoditena kasutame genogrammi ja selle põhjal koostatud harjutusi, skulptureerimist, perefotode analüüsi jm.

Supervisiooni käigus analüüsitakse peredega tehtavat tööd. Meetoditena rakendatakse juhtumite arutelu, vahetut supervisiooni, videosupervisiooni ja supervisiooni väikestes gruppides.

Arvestuslikeks töödeks on esseed teooriaseminaridel läbivõetud teemade kohta, pereseansside videosalvestused, eksamid esimesel ja teisel õppeaastal loetud kohustusliku kirjanduse põhjal.

Koolitus lõpeb lõputöö ja lõpueksamiga. Lõputöö põhineb 6 pereteraapia juhtumi praktilise töö analüüsil.
Pädevuskoolituse lõputunnistuse saamiseks tuleb sooritada arvestuslikud tööd ning osaleda vähemalt 80% auditoorse õppetöö ja supervisioonipäevadest.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…
• Magistrikraad või selle omandamine tervise-, meditsiini-, sotsiaal- või haridusteaduses;
• Perekonna psühhoterapeudi pädevuskoolituse I astme läbimine;
• Praktilise töö kogemus nõustamise või kliinilise töö alal.

Kasuks tuleb…
• Töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
• Töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
• Inglise keele valdamine vähemalt kesktasemel (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks
Õppeaasta õppemaks esimesel õppeaastal on 65 eurot ühe õppepäeva eest, millele lisandub käibemaks 20%.
Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime lahendusi.

Koolitusgrupid avatakse piisava huviliste hulga olemasolul nii Tartus kui Tallinnas.

2018 õppeaasta koolituspäevad:
2018 aasta kevadsemester: 25. – 26.01; 22. – 23.02; 22. – 23.03; 26. – 27.04; 17. – 18.05; 14. – 15.06.
2018. aasta sügissemester: 20. – 21.09; 18. – 19.10.; 15. – 16.11; 13. – 14.12.
Lisandub 6 supervisioonipäeva, kuupäevad selguvad hiljem.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:
1. Avaldus
2. Curriculum vitae
3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia
4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Registreerumise tähtaeg: 1. detsember 2017
Registreerumistasu 60 eurot kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018

Tutvumispäev: 10. jaanuar kell 10-17. Sel päeval on võimalik saada põhjalik ülevaade koolituse programmist, õpetatavatest ainetest, õppetöö ülesehitusest ja õppetöö mahtudest, tutvuda koolitajatega ja teiste koolitusele kandideerijatega. Päeva jooksul on võimalik saada vastused tekkinud küsimustele ning vaadata endasse, et uurida veelkord oma ressursse ja motivatsiooni koolitusel osaleda.
Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt:
Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee, tel. 52 19 240

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by