logo-removebg-preview.png

Õppekorraldus

Eesti Pereteraapia Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja selle põhjal koostatud õpiväljunditest. Õppekava sisaldab järgmiseid andmeid: õppekava nimetus, õppekava maht, sihtgrupp, õppes osalemise tingimused, õpiväljundid, õppe sisu, õppemeetodid, nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamiskriteeriumid, kursuse läbimisel väljastatav dokument, koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsenseeritud pereterapeudid. Koolitajatel on erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitusruum (sh õppetehnika, õppevahendid) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Koolituse läbiviimise ruumid on varustatud vajalike tehniliste vahenditega.
Õppematerjalid on elektroonilised ja/või paberkandjal.

Täienduskoolituse kohta tagasiside küsimise kord ja eesmärgid

Tagasisidet korjatakse nii suuliselt kui kirjalikult elektroonilise tagasisidevormi kaudu. Tagasiside põhjal hinnatakse täienduskoolituse kvaliteeti ja vajadusel viiakse sisse muudatusi.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu kord

Koolitusel osaleda soovival isikul tuleb eelnevalt registreeruda. Koolitusele registreerumine toimub vastavalt koolituse infos märgitud korrale. Koolitusgrupp moodustatakse vastavalt koolituse infos toodud kriteeriumitele . Koolitus toimub kui koolitusele registreerub minimaalselt nõutav arv osalejaid. Koolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus tagasiside küsimustiku.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Õppetasu maksmine, vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

Õppetasu makstakse esitatud arve alusel. Arve saadetakse e-maili teel. Koolituste eest tasutakse peale arve saamist ja arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks. Koolil on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud. Koolist mitteolenevatel põhjustel ennetähtaegselt kursuse lõpetamise korral ära jäänud tundide maksumust ei tagastata.

Õppemaksust vabastamine toimub juhatuse otsuse alusel.

Kursusest loobumisest teatamisel vähem kui 3 päeva enne kursuse algust õppemaks tagastamisele ei kuulu.

Kui õppija maksab ise oma koolituse eest, on tal tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele. Tulumaksu tagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid. Väljaarvamine toimub kursusel osaleja avalduse põhjal või kooli juhataja käskkirja alusel.

Kursuse lõpetamine

Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused.

Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:

  • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
  • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
  • õppekava nimetus;
  • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
  • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  • tõendi või tunnistuse number;
  • koolitajate nimed.

Vaidluste lahendamine

Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Eesti Pereteraapia Koolituskeskus pakub täisvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteade nr 159297 on leitav Eesti Hariduse Infosüsteemi registris (EHIS)

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by