Post Details

Online Workshop! Different voices: the evolution of the Milan model- Umberta Telfener.

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus kutsub osalejaid Milano süsteemse pereteraapia mudeli treeningule. Koolituse eesmärgiks on süvendada osalejate kogemusi ja õppida rakendama nii Boscolo ja Cecchini ideid kui ka Milano süsteemse pereteraapia meetodi õpetajate uusi ideid.
Umberta Telfener viib läbi 2 töötuba.
Töötoad toimuvad inglise keeles. Esimene töötuba on kahepäevane (17.-18. november 2021) ja teine töötuba ühepäevane (19.november 2021).Toimumise kellaaeg: 17.-18.11 kell 10-16 ja 19.11 kell 10-16.

Töötuba 17. – 18. novembril 2021.
Töötuppa on oodatud osalema kõik pereterapeudid ja teised peredega töötavad spetsialistid, kes on õppinud Milano süsteemse pereteraapia mudelit ja tahavad sellest rohkem teada. Töötoas osalemise eelduseks on vähemalt perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse I astme (Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse) läbimine.
Töötoa sisu 1. päeval:
• Harjutatakse peresüsteemi vaatlemist lähtuvalt Milano
süsteemse pereteraapia mudeli mõtteviisist.
• Käsitletakse süsteemsete hüpoteeside püstitamist,
tsirkulaarset küsitlemist, uudishimu säilitamist, neutraalsust ja
teisi Milano süsteemse pereteraapia olulisi mõisteid ning
harjutatakse nende kasutamist peredega töös.
Töötoa sisu 2. päeval:
• Terapeutiline suhe kui teraapia alus – strateegiad ja tehnikad
suhte tõhustamiseks.
• Keskendutakse terapeutilise protsessi kui teist järku reflektsiooniprotsessi kõigile faasidele: vaatlussüsteemi kujundamine, tähelepanu pööramine pere teraapiasse suunanud isikule, tellimuse ja ootuste analüüs, tellimuse ümbersõnastamine, leping, sekkumine/provokatsioon ja tähelepanu sellele järgnevale tagasisidele, sümptomi seoste otsimine perekonna ajaloos, isomorfismi otsimine süsteemi üleselt.
• Milano koolkonna uued ideed. Hind 17.-18.novembri töötoas osalemisel:
• Hind 150 eurot.
Maksmine arvete alusel. Koolitusel osalemise tagab 15. novembriks tasutud arve.

Töötuba 19. novembril 2021.
Töötuppa on oodatud praktiseerivad pereterapeudid ja pereteraapia pädevuskoolituse II ja III astme õpilased. Tegeldakse osavõtjate poolt kaasa võetud juhtumitega ja terapeudi enda keeruliste kohtadega.
Töötoa sisu.
Keskendutakse pereterapeudile kui professionaalile, tema emotsioonidele, riskidele seguneda töös oleva peresüsteemiga ja kaotada neutraalsus ning tema võimele tõhusalt sekkuda abi palunud peresüsteemi. Käsitletakse terapeudi vastutuse eetilisi, esteetilisi ja poliitilisi aspekte.
Hind 19.novembri töötoas osalemisel:
• Hind 75 eurot.
Maksmine arvete alusel. Koolitusel osalemise tagab 15. novembriks tasutud arve.
Kuidas kõigis töötubades õpe toimub?
Milano süsteemse pereteraapia mudeli näitlikustamiseks kasutatakse demonstratsiooni ja videonäiteid. Oskuste harjutamiseks kasutatakse harjutusi, rollimänge ja tehnikate läbimängimist.
Töötoas tuleb kasuks oma juhtumite tutvustamine, pakutakse kliiniliste olukordade supervisiooni rollimängude ja demoseansside kaudu. Töötuba on aktiivne ning iga teoreetilist ideed selgitatakse harjutuste ja läbimängude kaudu.
Kõigi töötubade läbimise tingimused: tunnistus väljastatakse, kui osaletud on täies mahus.
Töötoad toimuvad Zoomis. Link saadetakse registreerunutele vahetult enne koolitust e-kirjaga. Registreerumine: ühes või mõlemas töötoas osalemiseks palun täita registreerumisvorm, mille leiad siit: https://forms.gle/kkFzacyx11ZQFSSL7

UMBERTA TELFENER: Kliiniline psühholoog Umberta Telfener on Milano süsteemse pereteraapia koolkonna õpetaja ja Itaalia üks esimesi süsteemse mõtteviisi esindajaid. Ta on olnud kakskümmend aastat Rooma La Sapienza ülikooli õppejõud. Tal on erapraksis alates 1976. aastast. Tema vahetute õpetajate hulgas on olnud sellised pereterapeudid nagu Lynn Hoffman, Salvador Minuchin, Jay Haley, Carl Whitaker, Carlos Slusky, Barlio Montalvo, Harry Aponte, Luigi Boscolo ja Gianfranco Cecchin. Ta on avaldanud arvukalt raamatuid ja artikleid nii itaalia kui ka inglise keeles. Ta on EFTA-TIC juhatuse liige. Lähematl saad lugeda siit www.systemics.eu.
————————————–

Kiira Järv Family Therapy Training Center invites participants to Milan Systemic Family Therapy Model training. The aim of this training is to deepen the experiences of participants and to learn to apply both Boscolo and Cecchini ideas and also the new ideas developed by the teachers of Milan Systemic Family Therapy method.
Umberta Telfener delivers 2 workshops: The first one is a 2-day workshop (Novemer 17-18, 2021) and the second one a 1-day workshop (November 19, 2021).
Workshop November 17 – 18, 2021
Workshop is intended for family therapists and other specialists working with families who have studied Milan Systemic Family Therapy and are eager to learn more about it. Prerequi-site to participation is family psychotherapy competence training level I (Introduction to family psychology and family therapy) completed.Workshop content, day 1:
• Practicing family system observation based on Milan Systemic Family Therapy model.
• Covering systemic hypothesising, circular questioning, maintaining curiosity, neutrality and other key concepts from the Milan Systemic Family Therapy and practicing using them in working with families.
Workshop content, day 2:
• Therapeutic relationship as the basis of therapy – strategies and techniques to en-hance the relationship.
• Focussing on therapeutic process as a second-order process to all phases: design-ing observing system, addressing the person referring the family to therapy, analyz-ing the request and expectations, reformulating the request, contract, interven-tion/provocation and attention to the subsequent feedback, seeking links to the symp-tom in the family history, seeking system-wide isomorphism.
• New approaches of the Milan schoolCost of the workshop, November 17-18.
• Registration fee 150 euros
Workshop November 19, 2021.
Workshop is intended for practicing family therapists and family therapy competence training level II and III students. The cases brought in by the participants and the therapist’s own complicated situations will be dealt with in the workshop.Workshop content
Focus is on family therapist as a professional, his/her emotions, risks in mixing with the family system at work and losing neutrality and the ability to intervene in the family system looking for help. The ethical, esthetical and political aspects of the therapist are handled.Cost of the workshop, November 19
• Registration fee 75 eurosHow does the learning take place in all workshops?
To exemplify Milan Family Therapy Model demonstration and video examples will be provid-ed. In order to practice skills, role-playing games and techniques will be used. It is beneficial to introduce your own case, offered is the supervision of clinical situations through role-playing games and demo sessions. Workshop is active and every theoretical idea is explained through exercises and games.
Requirements for passing workshops: the certificate will be issued in case of full partici-pation.
Location: Zoom. Link will be sent to all registered participants via email.
Registration: in order to participate in one or both workshops, please fill in the registration form in here: https://forms.gle/kkFzacyx11ZQFSSL7

UMBERTA TELFENER: Clinical psychologist Umberta Telfener is Milan Systemic Family Therapy school teacher and one of the first systemic school of thought representatives in Italy. She has been a docent for 20 years at La Sapienza University. She has a private practice since 1976. Her teachers have been famous family therapists like Lynn Hoffman, Salvador Minuchin, Jay Haley, Carl Whitaker, Carlos Slusky, Barlio Montalvo, Harry Aponte, Luigi Boscolo, and Gianfranco Cecchin. She has published books and articles in Italian and in English. Among them: Community Work and Psychotherapy as Two Sides of the Same Cooperative Practice, in Imelda McCarthy, Gail Simon (Eds), Systemic Therapy as Transformative Practice, Everything Connected, Farnhill, UK, 2016. Becoming through belonging, the spiritual dimension in psychotherapy, Australian and New Zeland Journal of Family Therapy, 2017, Vol 38, N°1. The analysis of the request as the main door to interventions, in Context, 2019.
At present she is a chair of the board of EFTA-TIC. You can read more from here: www.systemics.eu

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga