Kursus „Praktiline perepsühholoogia“

Õppekava nimetus: praktiline perepsühholoogia

Eesmärk: koolituse tulemusena mõistab õppija peret kui süsteemi ning oskab analüüsida oma peresüsteemi protsesse ja mustreid ning tekitada vajadusel muutuseid.

Õpiväljundid: kursuse edukalt läbinu

 • mõistab perekonda kui süsteemi ning oskab kirjeldada oma peresüsteemi genogrammi abil,
 • kirjeldab oma pere arenguetappe ja analüüsib pere arengukriise,
 • tunneb pere tõhusa toimimise eelduseid ja näeb oma peresüsteemi arengukohti,
 • mõistab oma pere tugevusi.

Õpingute alustamise tingimused: kursusele on oodatud kõik huvilised (sõltumata erialast), kes soovivad mõista oma peres toimuvaid protsesse ja nende teadmiste abil oma suhteid tõhusamaks muuta.

Õppe maht: 90 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö. Kursus koosneb 10 õppepäevast.

Õppe sisu:

 • Perekond kui süsteem. Perekonna mõisted ja tüübid. Pere elukaar ja arenguetapid. Arenguülesanded erinevatel etappidel.
 • Genogramm kui oma peresüsteemi mõistmise vahend.
 • Pereteraapia ja selle kujunemise lugu. Suhtlemise põhitõed. Stressi mehhanismid. Tsirkulaarsus peresüsteemis.
 • Peresüsteemis toimuvad protsessid: ärevus ja selle liikumine, mina eristumine, tuumpere emotsionaalsed protsessid, kolmnurgad suhetes, põlvkondadeülene projektsiooniprotsess jm.
 • Pere struktuur: perekonna ülesehitus, reeglid, hierarhia, allsüsteemid ja piirid. Perekonna kohanemine muutustega elus, kriisid.
 • Positiivne vanemlus, vanemluse stiilid ja nende mõju laste arengule, laste vajadused ja nende rahuldamise tõhusad viisid jms. Vanemate koostöö.
 • Laste probleemid kui peresüsteemi toimimise ebakõlade väljendus.
 • Paarisuhe ja selle hoidmine. Suhtlemisoskuste alused.
 • Lahutus ja kärgpere.
 • Sõltuvuste kujunemine ja mõju perele.
 • Pere tugevused.

Õppekeskkond ja kasutatavad meetodid: auditoorne töö toimub selleks sobivas seminariruumis, kus on olemas vajalik tehnika ja võimalused rühmatöödeks. 2020/2021. õa toimub koolitus Hariduse Tugiteenuste Keskuse seminariruumis (Tähe 56, Tartu).
Õppemeetoditeks on lühiloengud, grupitööd, rolliharjutused, videote vaatamine ja analüüsimine, iseseisev töö (oma pere genogrammi koostamine ja peresüsteemi kirjalik analüüs).

Kursuse lõpetamise tingimused:

 • Osalemine auditoorses töös vähemalt 80%
 • Iseseisva töö kirjutamine (oma peresüsteemi analüüs)

Väljastatav dokument: kursuse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast iseseisvat tööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II või III astme õpilased

või Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud pereterapeudid.