III astme õppekava

Õppekava nimetus:

Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse III aste

Õppekava maht:

 • Õpe kestab 2 aastat. Kursuse kogumaht on 684 akadeemilist tundi
 • 160 akadeemilist tundi grupisupervisiooni (või 100 tundi individuaalset supervisooni)
 • 360 akadeemilist tundi tööd reaalsete peredega
 • 104 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
 • 60 akadeemilist tundi kovisiooni

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused:

Koolitus on mõeldud perekonnapsühhoterapeudi II astme pädevuskoolituse lõpetanutele.

Kohustuslikud tingimused:

Perekonnapsühhoteraapia pädevuskoolituse II astme koolituse tunnistus.

Õpiväljundid. Õppekava edukalt läbinu:

 • Kasutab teadlikult ja sihipäraselt II astme väljaõppes omandatud teadmisi, aitamaks patsiendil/kliendil ja tema perekonnal mõista ja muuta omavahelisi suhteid, kommunikatsioonimustreid, emotsioone, vastastikuseid tajumusi, rolliettekujutusi ja -käitumist sümptomaatilise/probleemse käitumise vähenemise suunas.

Õppe sisu:

II astme õppekavas omandatud teoreeriliste teadmiste ja oskuste rakendamine ja kinnistamine töös reaalsete peredega.

Õppemeetodid: juhtumite arutelu, grupitöö, rolliharjutus, iseseisev töö.

Iseseisev töö:

 • Töö reaalsete peredega
 • Reaalsete peretöö juhtumite kirjalik analüüs vastavalt etteantud juhendile.
 • Pereseanssidest tehtavate videote anaüüs.
 • Kohustusliku kirjanduse lugemine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • Supervisooonipäevadel osalemine 100%
 • 20 reaalse peretöö analüüsi
 • 2 täispikka pereseansi videot koos oma töö analüüsiga (esitatud superviisorile)
 • 4 pereseansi videosalvestust (pikkusega 20 minutit) esitamine grupisupervisoonil
 • Mittekliinilise kõrgharidusega isikutel lisanduvad kohustuslike õppeainetena „Psühhopatoloogia alused“ 40 tundi ja „Psühhofarmakoloogia alused“ 40 tundi

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud koolitaja-superviisor