II astme õppekava

Õppekava nimetus:

Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste

Õppekava maht:

Kursuse kogumaht on 1242 akadeemilist tundi. Auditoorse töö maht on 656 tundi, millest 176 tundi on grupisupervisioon. Iseseisva töö maht on 586 tundi.

Kursus on jagatud kolmekümneks 2-päevaseks tsükliks (10 tsüklit aastas), millele lisanduvad 6 supervisoonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused:

Kohustuslikud tingimused:

 • Magistrikraad või selle omandamine tervise-, meditsiini-, sotsiaal- või haridusteaduses.
 • Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse I astme läbimine.
 • Vähemalt 2 aastat praktilise töö kogemust nõustamise või kliinilise töö alal.

Õpiväljundid. Õppekava edukalt läbinu:

 • Kirjeldab süsteemi- ja kommunikatsiooniteooriaid ning erinevate perekonnapsühhoteraapia koolkondade teoreetilisi aluseid ja kasutatavaid meetodeid ning kasutab neid töös peredega.
 • Kirjeldab peamiseid perekonnapsühhoteraapia hindamis- ja uurimismeetodeid ja oskab neid oma töös kasutada.
 • Mõistab perekonnas toimuvate muutustega kohanemise mehhanisme ja tekkida võivaid raskusi ning oskab rakendada pereterapeutilisi sekkumisi.
 • Mõistab erinevate tervisehäirete käsitlemise aluseid ja oskab rakendada pereterapeutilisi sekkumisi.
 • Mõistab perekonnapsühhoteraapia eetika printsiipe ja lähtub neist oma töös.
 • On teadlik oma päritolupere ja tuumperekonna struktuurist ja mustritest ning nende mõjust oma töökvaliteedile peredega.
 • Omab kogemust perekondadega töötamisel.

Õppe sisu:

 • Perekonnapsühhoteraapia ajalugu ja teoreetilised alused (süsteemi- ja kommunikatsiooniteooria).
 • Perekonnapsühhoteraapia erinevate koolkondade teoreetilised lähtekohad ja praktilised meetodid. Nende rakendamine rollimängudes ja reaalses töös perekondadega.
 • Perekonnapsühhoteraapia hindamis- ja uurimismeetod.
 • Perekonnas toimuvate muutustega kohanemise mehhanismid, tekkida võivad raskused ja peretearapeutilised sekkumised.
 • Eri tervisehäirete käsitlemise alused ning sekkumised.
 • Perekonnapsühhoteraapia eetika printsiibid.
 • Omateraapia päritoluperekonna ja tuumperekonna analüüsi kaudu.

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö, seminar, rolliharjutus, juhtumite arutelu, iseseisev töö

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava materjali lugemine ja loetu põhjal referaatide ja esseede kirjutamine. Lõputöö koostamine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • Auditoorses õppetöös osalemine vähemalt 80%.
 • Supervisioonipäevadel osalemine täies mahus.
 • Esitatud nõuetele vastavad esseed teooriaseminaridel käsitletavate teemade kohta.
 • Esitatud nõuetele vastavad pereseansside videosalvestused.
 • Sooritatud kõik nõutud vaheeksamid ja arvestuslikud tööd.
 • Nõuetele vastava lõputöö on esitatud ja kaitstud.
 • Lõpueksam sooritatud.

Hindamiskriteeriumid:

 • Lõputöös on analüüsitud 6 peretöö juhtumit (terapeudi tegevused ja teraapia kulg).
 • Lõputöö on esitatud retsensendile ja õpetajatele vähemalt 1 nädal enne kaitsmist.
 • Retsensent esitab retsensiooni vähemalt 2 päeva enne kaitsmist.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud koolitajad ja superviisorid.