I astme õppekava

Õppekava nimetus:

Sissejuhatus perekonna psühhoteraapiasse/Perekonna psühhoterapeudi pädevuskoolituse I aste

Õppekava maht:

100 tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursus on jagatud viieks kahepäevaseks õppetsükliks.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused:

Õppetöös osalemiseks on vajalik kõrgharidus või selle omandamine. Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pere psühhoteraapiast (pereteraapiast). Kursuse läbimine on eelduseks, et jätkata õpinguid perekonnapsühhoterapeudi II astme koolitusel.

Õpiväljundid. Õppekava edukalt läbinu:

 • Mõistab perekeskse lähenemise olulisust laste, noorte ja täiskasvanute probleemide lahendamisel.
 • Kirjeldab pere tõhusa toimimise mudeleid ning nimetab perekriiside põhjuseid.
 • Oskab näha perekonda kui süsteemi ning genogrammi kasutades seda kaardistada.
 • Mõistab perekeskse abistamise mudeleid.
 • Kirjeldab pereteraapia peamiseid koolkondi ja mõistab süsteemse mõtlemise kujunemise ajalugu.
 • Mõistab süsteemi ja kommunikatsiooniteooria põhialuseid.

Õppe sisu:

 • Perekond. Mõiste ja tüübid. Pereelu arenguetapid ning arenguülesannete muutumine.
 • Genogramm kui pereterapeudi töövahend.
 • Pereteraapia ja selle kujunemise lugu. Pereteraapia arengut mõjutanud isikud ja koolkonnad.
 • Kommunikatsiooni- ja süsteemiteooria põhialused.
 • Emotsionaalsed protsessid perekonnas M. Boweni järgi
 • Perekond strukturaalse pereteraapia vaatevinklist – perekonna ülesehitus, reeglid, hierarhia, allsüsteemid ja piirid. Perekonna kohanemine muutustega elus, arengukriisid.
 • Strukturaalse pereteraapia olemus. Perekonna düsfunktsioon ja süsteemse ravi põhiprintsiibid. Strukturaalses teraapias kasutatavad tehnikad.
 • Põlvkondadeülene peretöö M. Andolfi järgi.
 • Milano koolkonna süsteemse pereteraapa kujunemise lugu. Sümptomi tähendus. Milano koolkonna pereteraapia põhimõisted: tsirkulaarsus, hüpoteeside püstitamine, neutraalsus. Sekkumised.
 • Kiindumussuhe. Laps-vanem suhte areng. Pereteraapia võimalused kiindumussuhte häirete korral.
 • EFT ja kiindumussuhte teema täiskasvanute suhtes.
 • IMAGO paariteraapia – töö suhtega.
 • Laste probleemid ja pereteraapia. Sümptomaatiline tsükkel ja selle katkestamine. Üldised
 • põhimõtted lastega peretöös. Isade kaasamine. Lahutus ja selle mõju pereliikmetele.
 • Kärgpered ja nende spetsiifilised probleemid.
 • Töö laste ja noorukite häirete korral – agressiivsus, vägivald, depressioon, enesevigastamine ja arvutisõltuvus. Tehnikad seansil lastega töötamiseks.
 • Psühhosomaatilise haigega pere. Pereteraapia alkoholismi ja muude kuritarvitamiste/sõltuvuste korral. Lapsed alkohooliku peres.
 • Multiprobleemsed pered. Perekonna ressursid. Koostöö, võrgustikud mitmete asutuste vahel.

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö, seminar, rolliharjutused, juhtumite arutelu, iseseisev töö

Iseseisev töö: õppejõudude poolt antava materjali lugemine, lõputöö, milleks on ühe pere analüüs toetudes õpitud teooriatele

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses.
 • Lõputöö kirjutamine. Lõputöös kirjeldatakse ühte perekonda strukturaalse ja süsteemse pereteraapia mõistetes vastavalt etteantud küsimustikule.

Hindamiskriteeriumid:

 • lõputöös analüüsib õppija üht perekonda ja koostab genogrammi
 • lõputöö on kirjutatud vastavalt lõputööjuhendile
 • lõputöös on kasutatud perekonna analüüsimiseks õpitud teooriaid
 • vorm on selge ja korrektne
 • kirjalik töö on õigeaegselt esitatud

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole esitanud nõuetekohast lõputööd, kuid on osalenud auditoorses töös, väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:

Eesti Pereteraapia Ühingu (EPTÜ) litsenseeritud pereterapeudid.